Actualizado 13/08/2020 ás 12:00 horas

Ante a situación actual dada por un rebrote do COVID-19 na nosa comarca, queremos pedir responsabilidade e o respecto estrito a todas as medidas decretadas polas autoridades sanitarias.

O Concello de O Valadouro manterá actualizada a información a través desta páxina Web, das Redes Sociais Oficiais coa publicación tanto de novos Comunicados e Bandos se fora necesario tomar novas medidas por parte desta Institución.

Para seguir a evolución do COVID-19 recomendamos seguir a información a través das canles oficiais as que podes acceder premendo nos seguintes ligazóns.

Ao chegar ou regresar a Galicia tras unha viaxe. Declaración Obrigatoria.

Al llegar o regresar a Galicia de un viaje. Declaración Obligatoria.

When you arrive or return to Galicia from a trip. Mandatory statement.

A Xunta de Galicia elimina case todas as restricións especificas para o distrito sanitario da Mariña igualándoo os protocolos ao resto de Galicia. Aínda así existen mediadas especificas que son de obrigado cumprimento no Concello do Valadouro.

Establécese como medida de prevención específica que os locais de discotecas e demais establecementos de lecer nocturno poderán levar a cabo a súa actividade sen superar o cincuenta por cento da súa capacidade. Entenderanse por establecementos de lecer nocturno, para estes efectos, as discotecas, pubs, cafés-espectáculo, salas de festas, así como as salas de concertos que desenvolvan as súas actividades de forma análoga aos anteriores.

As terrazas ao aire libre destes establecementos limitarán a súa capacidade, para consumo sentado en mesa, ata o setenta e cinco por cento das mesas permitidas no ano inmediatamente anterior con base na correspondente licenza municipal ou no que sexa autorizado para este ano, no caso de que a licenza sexa concedida por primeira vez. Consideraranse terrazas ao aire libre todo espazo exterior ao local non cuberto ou todo espazo que, estando cuberto, estea rodeado lateralmente por un máximo de dúas paredes, muros ou paramentos.

Datos facilitados pola Conselleria de Sanidade o 12/08/2020

Medidas de contención decretadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

❌ O APRAZAMENTO da XIV Edición do Mercado de Primavera.

❌ A suspensión do Servizo de OES desde o 16/03/2020 e a recomendación de que na medida do posible os nenos non acudan o 13/03/2020.

❌ A suspensión das Escolas Deportivas desde o 13/03/2020.

❌ Os permisos de uso do Pavillón Municipal e do Campo de Fútbol quedarán restrinxidos desde o 13/03/2020.

❌ A suspensión das Actividades Socioculturais desde o 13/03/2020.

❌ Precintado ou peche de todalas fontes publicas do Concello de O Valadouro, garantindo o subministro dae auga a través da rede de abastecemento municipal.

Medidas tomadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

✅ Crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19.

✅ Activar un Protocolo de Servizos Sociais.

Fomentar o teletraballo, e axilizar tramites administrativos.

Desinfección de mobiliario urbano e zonas públicas que poden ser un foco de contaxio.

Desinfección de todolos contenedores de lixo do Concello de forma regular.

✅ Activar un Protocolo de Recollida de Residuos.

✅ Colaboración co C.E.I.P Santa María, no reparto e impresión de tarefas para os alumnos.

Colaboración co I.E.S Alfoz-Valadouro, no préstamo de equipos informáticos e conexións a internet.

Reparto de mascarillas a nen@s entre 3 e 14 anos.

✅ Reanudase o Servizo de Recollida de Trastos. (Polo momento os particulares non poden acceder ás instalacións do Punto Limpo).

✅ Reanudase o Mercado Semanal dos sábados.

✅ Reparto de máscaras a toda a poboación.

✅ Abertas o público as Oficinas Xerais do Concello de O Valadoruo. Deberá solicitarse cita previa no teléfono 982574000 de 9:00 ás 14:00 horas.

✅ Aberta a Biblioteca Publica Municipal con cita previa no 982571516.

✅ Reanudanse os Prazos Administrativos.

Parques Infantís e ás Instalacións Deportivas abertas.

Axudas Activa  Valadouro, destinadas a Autónomos, PEMES e traballadores por conta allea afectado por  ERTES.

Subvenciones Asociacións de Veciños 2020.

Axudas ao pago da factura do Suministro Eléctrico.

✅ Reanudanse o LudiVERÁN 2020.

✅ Apertura Ximnasio Municipal.

✅ Activada a Agrupación de Protección Civil coas indicacións do CIAE-112

  • Colaboración con Asuntos Sociais no reparto de alimentos e medicamentos.
  • Apoio loxístico a medios de intervención.
  • Visitas a persoas maiores que viven solas para comprobar o seu estado.
  • Colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no cumprimento das medidas de limitación de circulación pola vía pública.
  • Aviso a poboación por megafonía das instrucións que dicten as autoridades competentes

Comunicados, Bandos e Carteis para a Descarga

Residuos Domésticos

Os residuos do doente, incluído o material desbotable utilizado pola persoa enferma (luvas, panos, máscaras), débense eliminar nunha bolsa de plástico (bolsa 1) nun cubo de lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar ningunha separación para a reciclaxe.

A bolsa de plástico (bolsa 1) debe pecharse adecuadamente e introducirse nunha segunda bolsa de lixo (bolsa 2), ao lado da saída da habitación, onde ademais depositaranse as luvas e máscara utilizados polo coidador, e pecharase adecuadamente antes de saír da habitación.

A bolsa 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto dos residuos domésticos na bolsa de lixo (bolsa 3).

Inmediatamente despois realizarase unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos.

A bolsa 3 pechada adecuadamente depositarase exclusivamente no contedor verde.

Naqueles fogares nos que non haxa ningunha persoa que poida sair para depositar o lixo no contedor, deberá avisar ao Concello, para que se lle faga a recollida no seu domicilio, sempre cumprindo as medidas indicadas.

Servizos Sociais

AXUDA NO FOGAR:

  • Manterase a atención telefónica no telefono 982 57 40 00 ext. 2., que permitirá ás familias comunicar as incidencias que podan ocorrer: altas, baixas, suspensión, etc.
  • Os números de teléfono tamén están dispoñibles para se algunha persoa necesita cubrir necesidades básicas (facer a compra, ir a farmacia…).
  • As altas novas serán por cuestións de urxencia social.

Prevención

Síntomas

Vídeos Informativos