Actualizado 23/10/2020 ás 00:00 horas

Nestes momentos a situación epidemiolóxica no noso termino municipal atópase en situación de:

Nivel 0

As restricións no noso termino municipal atópase en situación de:

Nivel 2

O Concello de O Valadouro manterá actualizada a información a través desta páxina Web, das Redes Sociais Oficiais coa publicación tanto de novos Comunicados e Bandos se fora necesario tomar novas medidas por parte desta Institución.

Para seguir a evolución do COVID-19 recomendamos seguir a información a través das canles oficiais as que podes acceder premendo nos seguintes ligazóns.

Principais medidas en vigor para facer fronte a
COVID-19.

USO OBRIGATORIO DA MÁSCARA.
(DOG n.º 143. Sábado, 18 de xullo de 2020).

 • Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo momento, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Esta deberá cubrir desde parte do tabique nasal ata o queixo, incluído.
 • Excepcións ao uso obrigado da máscara:
  • Na vía pública ou en espazos ao aire libre, exclusivamente durante o consumo de tabaco ou calquera dispositivo de inhalación de tabaco, así como, pipas de auga, cachimbas e asimilados, sempre tendo en conta o mantemento, en todo momento, da distancia de dous metros con outras persoas.
  • Durante a actividade física e deportiva en instalacións cubertas, para a realización de deportes que requiran a utilización de pistas específicas, tales como tenis, pádel, squash ou pistas polideportivas, exclusivamente durante a realización das ditas actividades específicas. (DOG N.º 183 bis. Mércores,9 de setembro de 2020).

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN.
DOG Núm. 212-Bis Mércores, 21 de outubro de 2020

 • O consumo dentro do local poderá realizarse sentado en mesa, ou agrupacións de mesas. A ocupación máxima será de 5 persoas, respectando a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.
 • O aforo dentro de locais será do 50% e 75% en terraza.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Deberán pechar non máis tarde da 01.00 horas sen que poida permitirse o acceso de ningún cliente desde as 00.00 horas.

OBLIGACIÓNS PARA A VIDA SOCIAL E COMUNITARIA.
DOG Núm. 212-Bis Mércores, 21 de outubro de 2020

Á vista da evolución da situación epidemiolóxica na Comunidade Autónoma de Galicia, e coa finalidade de controlar a transmisión da enfermidade, adóptase, de modo temporal, a medida de limitar os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de cinco persoas, excepto no caso de persoas conviventes, en que
non se aplicará esta limitación.

Tampouco serán aplicable esta limitación no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, así como no caso da práctica do deporte federado, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.

Respecto das actividades previstas no anexo, serán de aplicación as limitacións de capacidade máxima e/ou de número máximo global de persoas asistentes ou participantes previstas nel. A limitación de grupos de máximo cinco persoas, excepto conviventes, contida neste número 1 só se aplicará aos límites específicos para actividades grupais recollidos no dito anexo.

Que é Radar COVID?

Radar COVID é a aplicación deseñada e dirixida pola Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial do Goberno de España para axudar a evitar a propagación do coronavirus (COVID-19).

Radar COVID avísache de maneira anónima do posible contacto que puideches ter nos últimos 14 días cunha persoa que resultase infectada utilizando a tecnoloxía Bluetooth de baixo consumo.

Radar COVID ademais permite:

 • Comunicar de forma anónima o teu diagnóstico positivo.
 • Comunicar a exposición de forma anónima ás persoas coas que estiveches en contacto.

Radar COVID garante a seguridade e privacidade e é 100% anónimo. Por iso non solicitamos nin o teu nome, nin o teu teléfono, nin o teu correo electrónico.

De onde podo descargar a app?

Que fago se recibín unha alerta de contacto de risco na app?

Se vostede atópase actualmente en Galicia e recibiu unha notificación indicándolle un posible contacto de risco, por favor chámenos ao 881 54 00 04 para que podamos avaliar o seu risco de exposición á COVID-19. Tras esta valoración, facilitarémoslle todas as recomendacións que necesitará para evitar novos contaxios.

Quen ten que reencher o formulario sanitario?

As persoas, sexan residentes en Galicia ou non, que proveñan ou estiveran nos últimos catorce días en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por COVID-19.

Ao chegar ou regresar a Galicia tras unha viaxe. Declaración Obrigatoria.

Al llegar o regresar a Galicia de un viaje. Declaración Obligatoria.

When you arrive or return to Galicia from a trip. Mandatory statement.

Medidas de contención decretadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

❌ Os permisos de uso do Pavillón Municipal e do Campo de Fútbol quedarán restrinxidos desde o 13/03/2020.

Medidas tomadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

✅ Crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19.

✅ Activar un Protocolo de Servizos Sociais.

Fomentar o teletraballo, e axilizar tramites administrativos.

Desinfección de mobiliario urbano e zonas públicas que poden ser un foco de contaxio.

Desinfección de todolos contenedores de lixo do Concello de forma regular.

✅ Activar un Protocolo de Recollida de Residuos.

✅ Colaboración co C.E.I.P Santa María, no reparto e impresión de tarefas para os alumnos.

Colaboración co I.E.S Alfoz-Valadouro, no préstamo de equipos informáticos e conexións a internet.

Reparto de mascarillas a nen@s entre 3 e 14 anos.

✅ Reanudase o Servizo de Recollida de Trastos. (Polo momento os particulares non poden acceder ás instalacións do Punto Limpo).

✅ Reanudase o Mercado Semanal dos sábados.

✅ Reparto de máscaras a toda a poboación.

✅ Abertas o público as Oficinas Xerais do Concello de O Valadoruo. Deberá solicitarse cita previa no teléfono 982574000 de 9:00 ás 14:00 horas.

✅ Aberta a Biblioteca Publica Municipal con cita previa no 982571516.

✅ Reanudanse os Prazos Administrativos.

Parques Infantís e ás Instalacións Deportivas abertas.

Axudas Activa  Valadouro, destinadas a Autónomos, PEMES e traballadores por conta allea afectado por  ERTES.

Subvenciones Asociacións de Veciños 2020.

Axudas ao pago da factura do Suministro Eléctrico.

✅ Reanudanse o LudiVERÁN 2020.

✅ Apertura Ximnasio Municipal.

Reanudanse as Escolas Deportivas. (Futbol) (Patinaxe).

✅ Reanudase o Servizo de OES.

✅ Activada a Agrupación de Protección Civil coas indicacións do CIAE-112

 • Colaboración con Asuntos Sociais no reparto de alimentos e medicamentos.
 • Apoio loxístico a medios de intervención.
 • Visitas a persoas maiores que viven solas para comprobar o seu estado.
 • Colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no cumprimento das medidas de limitación de circulación pola vía pública.
 • Aviso a poboación por megafonía das instrucións que dicten as autoridades competentes

Comunicados, Bandos e Carteis para a Descarga

Residuos Domésticos

Os residuos do doente, incluído o material desbotable utilizado pola persoa enferma (luvas, panos, máscaras), débense eliminar nunha bolsa de plástico (bolsa 1) nun cubo de lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar ningunha separación para a reciclaxe.

A bolsa de plástico (bolsa 1) debe pecharse adecuadamente e introducirse nunha segunda bolsa de lixo (bolsa 2), ao lado da saída da habitación, onde ademais depositaranse as luvas e máscara utilizados polo coidador, e pecharase adecuadamente antes de saír da habitación.

A bolsa 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto dos residuos domésticos na bolsa de lixo (bolsa 3).

Inmediatamente despois realizarase unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos.

A bolsa 3 pechada adecuadamente depositarase exclusivamente no contedor verde.

Naqueles fogares nos que non haxa ningunha persoa que poida sair para depositar o lixo no contedor, deberá avisar ao Concello, para que se lle faga a recollida no seu domicilio, sempre cumprindo as medidas indicadas.

Servizos Sociais

AXUDA NO FOGAR:

 • Manterase a atención telefónica no telefono 982 57 40 00 ext. 2., que permitirá ás familias comunicar as incidencias que podan ocorrer: altas, baixas, suspensión, etc.
 • Os números de teléfono tamén están dispoñibles para se algunha persoa necesita cubrir necesidades básicas (facer a compra, ir a farmacia…).
 • As altas novas serán por cuestións de urxencia social.

Prevención

Síntomas

Vídeos Informativos