Actualizado 29/03/2020 ás 23:40 horas

Ante a situación actual e a gran cantidade de información que nos chega por diferentes medios, O Concello de O Valadouro quere transmitir unha mensaxe de tranquilidade.

Ante a situación de Alerta Sanitaria e importante seguir os consellos das autoridades sanitarias, obedecendo tódalas indicacións que se pidan a poboación.

O Concello de O Valadouro manterá actualizada a información a través desta páxina Web, das Redes Sociais Oficiais coa publicación tanto de novos Comunicados e Bandos se fora necesario tomar novas medidas por parte desta Institución.

Para seguir a evolución do COVID-19 recomendamos seguir a información a través das canles oficiais as que podes acceder premendo nos seguintes ligazóns.


Real Decreto-ley 10/2020, de 29 de marzo, por el que se regula un permiso retribuido recuperable para las personas trabajadoras por cuenta ajena que no presten servicios esenciales, con el fin de reducir la movilidad de la población en el contexto de la lucha contra el
COVID-19.

▶️ As Forzas e Corpos de Seguridade do Estado, das Comunidades Autónomas, Corporacións Locais e Protección Civil quedan baixo o mando do Ministro do Interior. Ademais, cando sexa necesario, actuarán as Forzas Armadas.

▶️ Poderase circular pola vía pública de forma individual salvo que se acompañen persoas con discapacidade ou menores:

 • Adquirir produtos de primeira necesidade.
 • Ir a centros sanitarios.
 • Asistir ao traballo.
 • Regresar á residencia habitual.
 • Asistir a persoas especialmente vulnerables.
 • Desprazamentos a entidades financeiras.
 • Causas de forza maior.

▶️ Suspéndese toda a actividade educativa presencial en todas as etapas, cursos e centros de ensino. Manteranse actividades de maneira online e a distancia sempre que sexa posible.

▶️ Suspéndese a actividade comercial salvo alimentación, produtos de necesidade, farmacéuticos, médicos, ortopédicos, ópticos, prensa, combustible, estancos, telecomunicación, alimento para animais, tinturerías, barberías, comercio por internet, telefónico ou correspondencia.

▶️ Non se abrirán aos público museos, arquivos, bibliotecas, monumentos nin establecementos nos que se desenvolvan espectáculos públicos, actividades deportivas e de lecer. Suspéndense tamén as verbenas, desfiles e festas populares.

▶️ As cafeterías e restaurantes permanecerán pechados ao público, podendo prestar exclusivamente servizos de entrega a domicilio.

▶️ A asistencia aos lugares de culto e cerimonias civís e relixiosas, incluídas as fúnebres, condiciónanse a que se garanta aos asistentes a posibilidade de respectar a distancia entre eles de polo menos un metro.

▶️ Para reforzar o Sistema Nacional de Saúde, todos os medios sanitarios civís e militares, públicos e privados, póñense ao dispor do Ministro de Sanidade. O Ministro de Sanidade asegurará a subministración de bens e servizos necesarios para a protección da saúde pública. Poderá intervir ou ocupar transitoriamente industrias, ou locais de calquera natureza, incluídos os de titularidade privada.


✅ Establecementos que poderán estar Abertos o Público seguindo as medidas de protección Contempladas no Acordo da Declaración de Emerxencia.

 • Todos os pequenos comercios que vendan produtos alimenticios ou bebidas poden abrir; as panaderías, confeiterías e pastelerías.
 • Os quioscos, para garantir a venda de xornais e artigos de papelería.
 • Os estancos
 • As gasolineiras
 • Farmacias, ortopedias e parafarmacias.
 • Fisioterapeuta. Poden abrir porque «se trata dun servizo sanitario».
 • No sector do automóbil «a venda polo miúdo, é dicir, ao consumidor final, debe pechar». Os talleres, pola contra, poden abrir, así como os servizos de ITV, que poden manter a súa actividade.
 • As ópticas.
 • As clínicas veterinarias seguirán abrindo.
 • Tendas de informática, audio e vídeo poden abrir.
 • As droguerías tamén venden produtos de primeira necesidade, polo que poden manterse abertas.
 • As tendas de subministración de flores, plantas, sementes, fertilizantes e as de comida de animais tamén deben manter a súa actividade «por garantir o abastecemento e para manter aos animais».
 • Os Tanatorios non poderán superar ó aforo de 8 persoas por sala e os cortexos fúnebres non poderán superar as 20 persoas.
 • Os hostais e hoteis poderán atender os seus aloxados.
 • Os Restaurante poderán preparar comida entrega a domicilio.

⚠️ A permanencia nos establecementos comerciais cuxa apertura estea permitida deberá ser a estritamente necesaria para que os consumidores poidan realizar a adquisición de alimentos e produtos de primeira necesidade, quedando suspendida a posibilidade de consumo de produtos nos propios establecementos. En todo caso, evitaranse aglomeracións e controlarase que consumidores e empregados manteñan a distancia de seguridade establecida co fin de evitar posibles contaxios».

👏 Dada situación toca agradecer o traballo do noso comercio que garante o abastecemento de produtos de primeira necesidade a todos os nosos veciñ@s.


Medidas de contención decretadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

❌ O APRAZAMENTO da XIV Edición do Mercado de Primavera.

❌ O peche ó publico do Centro Sociocultural e da Terceira Idade Manuel Lourenzo (Casa da Cultura) desde o día 13/03/2020.

❌ A suspensión do Servizo de OES desde o 16/03/2020 e a recomendación de que na medida do posible os nenos non acudan o 13/03/2020.

❌ A suspensión das Escolas Deportivas desde o 13/03/2020.

❌ O peche do Ximnasio Municipal desde o 13/03/2020.

❌ Os permisos de uso do Pavillón Municipal e do Campo de Fútbol quedarán restrinxidos desde o 13/03/2020.

❌ A suspensión das Actividades Socioculturais desde o 13/03/2020.

❌ O peche dos Parques Infantís e ás Instalacións Deportivas desde o 13/03/2020.

❌ A suspensión dos Mercados Semanais Dos Sábados desde o 14/03/2020.

❌ O peche o público das Oficinas Xerais do Concello de O Valadoruo, as consultas realizaranse no teléfono 982574000 de 9:00 ás 14:00 horas, os tramites administrativos na Sede Electrónica.

❌ A suspensión do Servizo de Recollida de Trastos.

❌ Quedan Suspendidas as Sesións Periódicas ou Ordinarias dos Órganos Colexiados Municipais.

Quedan interrompidos os prazos de todos os procedementos con este Concello.

❌ Contratacións.
❌ Solicitudes de composteiros.
❌ Axudas ao Transporte.
❌ Axudas á natalidade.

✅ Crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19.

✅ Activar un Protocolo de Servizos Sociais.

Desinfección de mobiliario urbano e zonas públicas que poden ser un foco de contaxio.

✅ Activada a Agrupación de Protección Civil coas indicacións do CIAE-112

 • Colaboración con Asuntos Sociais no reparto de alimentos e medicamentos.
 • Apoio loxístico a medios de intervención.
 • Visitas a persoas maiores que viven solas para comprobar o seu estado.
 • Colaboración coas FCS no cumprimento das medidas de limitación de circulación pola vía pública.
 • Aviso a poboación por megafonía das instrucións que dicten as autoridades competentes

Comunicados, Bandos e Carteis para a Descarga


Servizos Sociais

AXUDA NO FOGAR:

 • Manterase a atención telefónica no telefono 982 57 40 00 ext. 2., que permitirá ás familias comunicar as incidencias que podan ocorrer: altas, baixas, suspensión, etc.
 • Suspéndese o servizo de axuda no fogar nos domicilios que reciban de forma exclusiva atencións de carácter doméstica, mantendo a cobertura da adquisición de produtos de primeira necesidade, para así evitar que a persoas usuaria saia do seu domicilio (facer a compra, ir a farmacia…).
 • Manterase o servizo nos domicilios onde ás persoas usuarias se lle realicen atencións persoais e non teñan coidadores principais que se podan facer cargo da atención ás necesidades básicas esenciais: aseo, hixiene persoal e do entorno próximo, vestido, tratamentos e prestación farmacéuticas, de alimentación e de soño.
 • Os números de teléfono tamén están dispoñibles para se algunha persoa necesita cubrir necesidades básicas (facer a compra, ir a farmacia…).
 • As altas novas serán por cuestións de urxencia social.

Prevención


Síntomas


Vídeos Informativos