Actualizado 17/11/2020 ás 18:00 horas

Nestes momentos a situación epidemiolóxica no noso termino municipal atópase en situación de:

Nivel 0

As restricións no noso termino municipal atópase en situación de:

Nivel 2

O Concello de O Valadouro manterá actualizada a información a través desta páxina Web, das Redes Sociais Oficiais coa publicación tanto de novos Comunicados e Bandos se fora necesario tomar novas medidas por parte desta Institución.

Para seguir a evolución do COVID-19 recomendamos seguir a información a través das canles oficiais as que podes acceder premendo nos seguintes ligazóns.

Principais medidas en vigor para facer fronte a
COVID-19.

BOE Núm. 282 Domingo 25 de octubre de 2020

Durante o período comprendido entre as 23:00 e as 6:00 horas, as persoas unicamente poderán circular polas vías ou espazos de uso público para a realización das seguintes actividades:

 • Adquisición de medicamentos, produtos sanitarios e outros bens de primeiranecesidade.
 • Asistencia a centros, servizos e establecementos sanitarios.
 • Asistencia a centros de atención veterinaria por motivos de urxencia.
 • Cumprimento de obrigacións laborais, profesionais, empresariais, institucionais ou legais.
 • Retorno ao lugar de residencia habitual tras realizar algunhas das actividades previstas neste apartado.
 • Asistencia e coidado a maiores, menores, dependentes, persoas con discapacidade ou persoas especialmente vulnerables.
 • Por causa de forza maior ou situación de necesidade.
 • Calquera outra actividade de análoga natureza, debidamente acreditada.
 • Reposición en gasolineiras ou estacións de servizo, cando resulte necesario para a realización das actividades previstas nos parágrafos anteriores.

DOG Núm. 212-Bis Mércores, 21 de outubro de 2020

RESTRICIÓNS ÁS AGRUPACIÓNS DE PERSOAS.

 • No territorio da Comunidade Autónoma de Galicia, limítanse os grupos para o desenvolvemento de calquera actividade ou evento de carácter familiar ou social na vía pública, espazos de uso público ou espazos privados, a un máximo de seis persoas, excepto no caso de persoas conviventes en que non se aplicará esta limitación.
 • Non será aplicable esta limitación no caso de actividades laborais, empresariais, profesionais e administrativas, actividades en centros universitarios, educativos, de formación e ocupacionais, sempre que se adopten as medidas previstas nos correspondentes protocolos de funcionamento.
 • Tampouco será aplicable naqueles ámbitos territoriais concretos nos cales, se adoptasen ou se adopten, medidas máis estritas.

VIDA SOCIAL E COMUNITARIA.

 • Parques infantís, parques biosaudables, zonas deportivas ou espazos de uso público ao aire libre similares con limitación de aforo: máximo estimado unha persoa por cada catro metros cadrados. Recoméndase pechar de 00.00 ata 06.00 horas.
 • Celebracións nupciais : cun máximo de 50 persoas en espazos pechados e 100 ao aire libre.
 • Lugares de culto: 50 % da súa capacidade.
 • Velorios: 10 persoas en espazos pechados e 25 en espazos abertos.
 • Enterramento ou despedida para a cremación: 25 persoas entre familiares e achegados.
 • Cines, teatros, auditorios, bibliotecas, salas de exposicións: 50% da capacidade. Límite máximo de 60 persoas para lugares pechados e de 150 ao aire libre.
 • As actividades de grupo: Máximo 5 persoas sexan ou non conviventes, incluíndo o moinitor ou guía.
 • Centros recreativos turísticos, zoolóxicos e acuarios: 50 % do aforo ao aire libre e un terzo do aforo nos espazos pechados.
 • Centros recreativos turísticos, zoolóxicos e acuarios: Para as actividades o límite do aforo non pode superar os dous terzos e o 25% nas atraccións .
 • Congresos, eventos e actos similares: non superar o 50% da capacidade permitida cun límite maximo de 60 persoas nos espazos pechados 60 persoas e 150 persoas nos espazos ao aire libre.
 • Esta limitación será tamén de aplicación para reunións profesionais, xuntas de comunidades de propietarios e eventos similares.

ESTABLECEMENTOS DE HOSTALARÍA E RESTAURACIÓN.

 • No interior dos locais, unha ocupación dun 50% do aforo. Non está permitido o consumo na barra. Nas terrazas ao aire libre, limitación ao 75 % das mesas.
 • A ocupación máxima será de 6 persoas, respectando a distancia mínima de seguridade interpersoal entre elas.
 • Os clientes poden quitar a máscara exclusivamente no momento do consumo.
 • Deberán pechar non máis tarde da 01.00 horas sen que poida permitirse o acceso de ningún cliente desde as 00.00 horas.

ESTABLECEMENTOS DE OCIO NOCTURNO E DISCOTECAS.

 • Poderán manter abertas ao público exclusivamente as terrazas ao aire libre, para consumo e servizo sentado en mesa e limitarán a súa capacidade ao 50%.
 • Non estará permitida a instalación de barras para consumo ou servizo nelas a clientes da terraza.
 • A ocupación máxima será de 5 persoas por mesa ou agrupación de mesas.
 • Deberán pechar non máis tarde da 01:00 horas, sen que se poida permitir o acceso de ningún cliente desde as 00.00 horas.

ESTABLECEMENTOS DE ALOXAMENTO TURISTICO.

 • Zonas comúns dos hoteis e aloxamentos turísticos: 50% da súa capacidade.
 • Actividades de animación ou clases grupais: Máximo 5 persoas sexan ou non conviventes incluíndo ao monitor .
 • Aloxamento turístico de albergue, polas súas especiais características permitirase unha capacidade máxima do 50 %.

COMERCIO, CENTROS COMERCIAIS E MERCADOS AO AIRE LIBRE.

 • Locais e establecementos, independentemente da súa superficie: Límite do aforo 50% de capacidade.
 • Centros e parques comerciais: Non se permitirá a permanencia de clientes nas zonas comúns, exepto para o tránsito entre os establecementos.
 • Centros e parques comerciais: Queda prohibida a utilización de zonas recreativas.
 • Mercados ao aire libre: 50 % dos postos.

ACTIVIDADES DEPORTIVAS NON FEDERADAS.

 • Instalacións deportivas ao aire libre: individual e colectiva, sen contacto físico, e como máximo de 5 persoas de forma simultánea , sen contar o monitor.
 • Instalacións deportivas cubertas: grupos de ata 5 persoas sen contar o monitor, sexan ou non conviventes e sen superar o 50% da capacidade máxima permitida.

CELEBRACIÓN DE EVENTOS DEPORTIVOS, ADESTRAMENTOS E DE COMPETICIÓNS DEPORTIVAS CON PÚBLICO.

 • A celebración de eventos deportivos, adestramentos, competicións deportivas que se celebren en instalacións deportivas ou na vía pública poderán desenvolverse con público sempre que este permaneza sentado.
 • Non superación do 50 % da capacidade.
 • Límite de 60 persoas para lugares pechados e de 150 se se trata de actividades ao aire libre.

ACTIVIDADES DE TEMPO LIBRE DIRIXIDAS Á POBOACIÓN INFANTIL E XUVENIL.

 • Poderanse realizar actividades de tempo libre destinadas á poboación infantil e xuvenil, cando estas se leven a cabo ao aire libre, sempre que se limite o número de participantes ao cincuenta por cento da súa asistencia máxima habitual, cun máximo de 100 participantes, incluídos os monitores.
 • Cando estas actividades se realicen en espazos pechados, non se deberá superar o cincuenta por cento da capacidade máxima do recinto, cun máximo de 50 participantes, incluídos os monitores.
 • As actividades deberán realizarse en grupos de ata 5 persoas participantes, sexan ou non conviventes e incluídos os monitores correspondentes, que deberán traballar sen contacto entre os demais grupos.

ACADEMIAS, AUTOESCOLAS E CENTROS PRIVADOS DE ENSINO NON REGRADO E CENTROS DE FORMACIÓN E ACTIVIDADE FORMATIVA XESTIONADA OU FINANCIADA POLA ADMON. AUTONÓMICA.

 • A actividade que se realice nestes centros poderá impartirse dun modo presencial sempre que non se supere unha capacidade do cincuenta por cento respecto do máximo permitido.
 • Máximo de 5 persoas, excepto no caso de persoas conviventes, no que non se aplicará esta limitación.

FESTAS, VERBENAS, OUTROS EVENTOS POPULARES E ATRACCIÓNS DE FEIRAS.

 • Peche das actividades.

USO OBRIGATORIO DA MÁSCARA.
(DOG n.º 143. Sábado, 18 de xullo de 2020).

 • Para as persoas de seis ou máis anos será obrigatorio o uso da máscara en todo momento, aínda que se poida garantir a distancia de seguridade interpersoal de 1,5 metros. Esta deberá cubrir desde parte do tabique nasal ata o queixo, incluído.
 • Excepcións ao uso obrigado da máscara:
  • Na vía pública ou en espazos ao aire libre, exclusivamente durante o consumo de tabaco ou calquera dispositivo de inhalación de tabaco, así como, pipas de auga, cachimbas e asimilados, sempre tendo en conta o mantemento, en todo momento, da distancia de dous metros con outras persoas.
  • Durante a actividade física e deportiva en instalacións cubertas, para a realización de deportes que requiran a utilización de pistas específicas, tales como tenis, pádel, squash ou pistas polideportivas, exclusivamente durante a realización das ditas actividades específicas. (DOG N.º 183 bis. Mércores,9 de setembro de 2020).

Que é Radar COVID?

Radar COVID é a aplicación deseñada e dirixida pola Secretaría de Estado de Dixitalización e Intelixencia artificial do Goberno de España para axudar a evitar a propagación do coronavirus (COVID-19).

Radar COVID avísache de maneira anónima do posible contacto que puideches ter nos últimos 14 días cunha persoa que resultase infectada utilizando a tecnoloxía Bluetooth de baixo consumo.

Radar COVID ademais permite:

 • Comunicar de forma anónima o teu diagnóstico positivo.
 • Comunicar a exposición de forma anónima ás persoas coas que estiveches en contacto.

Radar COVID garante a seguridade e privacidade e é 100% anónimo. Por iso non solicitamos nin o teu nome, nin o teu teléfono, nin o teu correo electrónico.

De onde podo descargar a app?

Que fago se recibín unha alerta de contacto de risco na app?

Se vostede atópase actualmente en Galicia e recibiu unha notificación indicándolle un posible contacto de risco, por favor chámenos ao 881 54 00 04 para que podamos avaliar o seu risco de exposición á COVID-19. Tras esta valoración, facilitarémoslle todas as recomendacións que necesitará para evitar novos contaxios.

Quen ten que reencher o formulario sanitario?

As persoas, sexan residentes en Galicia ou non, que proveñan ou estiveran nos últimos catorce días en territorios de alta incidencia epidemiolóxica por COVID-19.

Ao chegar ou regresar a Galicia tras unha viaxe. Declaración Obrigatoria.

Al llegar o regresar a Galicia de un viaje. Declaración Obligatoria.

When you arrive or return to Galicia from a trip. Mandatory statement.

Medidas de contención decretadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

❌ Os permisos de uso do Pavillón Municipal e do Campo de Fútbol quedarán restrinxidos desde o 13/03/2020.

Medidas tomadas polo Concello de
O Valadouro ante a situación de Emerxencia Sanitaria.

✅ Crear unha Comisión Municipal de seguimento da evolución do COVID-19.

✅ Activar un Protocolo de Servizos Sociais.

Fomentar o teletraballo, e axilizar tramites administrativos.

Desinfección de mobiliario urbano e zonas públicas que poden ser un foco de contaxio.

Desinfección de todolos contenedores de lixo do Concello de forma regular.

✅ Activar un Protocolo de Recollida de Residuos.

✅ Colaboración co C.E.I.P Santa María, no reparto e impresión de tarefas para os alumnos.

Colaboración co I.E.S Alfoz-Valadouro, no préstamo de equipos informáticos e conexións a internet.

Reparto de mascarillas a nen@s entre 3 e 14 anos.

✅ Reanudase o Servizo de Recollida de Trastos. (Polo momento os particulares non poden acceder ás instalacións do Punto Limpo).

✅ Reanudase o Mercado Semanal dos sábados.

✅ Reparto de máscaras a toda a poboación.

✅ Aberta a Biblioteca Publica Municipal con cita previa no 982571516.

✅ Reanudanse os Prazos Administrativos.

Axudas Activa  Valadouro, destinadas a Autónomos, PEMES e traballadores por conta allea afectado por  ERTES.

Subvenciones Asociacións de Veciños 2020.

Axudas ao pago da factura do Suministro Eléctrico.

✅ Reanudanse o LudiVERÁN 2020.

✅ Apertura Ximnasio Municipal.

Reanudanse as Escolas Deportivas. (Futbol) (Patinaxe).

✅ Reanudase o Servizo de OES.

Oficinas Municipais abertas desde o 10 de novembro previa cita no 982574000.

✅ Activada a Agrupación de Protección Civil coas indicacións do CIAE-112

 • Colaboración con Asuntos Sociais no reparto de alimentos e medicamentos.
 • Apoio loxístico a medios de intervención.
 • Visitas a persoas maiores que viven solas para comprobar o seu estado.
 • Colaboración coas Forzas e Corpos de Seguridade do Estado no cumprimento das medidas de limitación de circulación pola vía pública.
 • Aviso a poboación por megafonía das instrucións que dicten as autoridades competentes

Comunicados, Bandos e Carteis para a Descarga

Residuos Domésticos

Os residuos do doente, incluído o material desbotable utilizado pola persoa enferma (luvas, panos, máscaras), débense eliminar nunha bolsa de plástico (bolsa 1) nun cubo de lixo disposto na habitación, preferiblemente con tapa e pedal de apertura, sen realizar ningunha separación para a reciclaxe.

A bolsa de plástico (bolsa 1) debe pecharse adecuadamente e introducirse nunha segunda bolsa de lixo (bolsa 2), ao lado da saída da habitación, onde ademais depositaranse as luvas e máscara utilizados polo coidador, e pecharase adecuadamente antes de saír da habitación.

A bolsa 2, cos residuos anteriores, depositarase co resto dos residuos domésticos na bolsa de lixo (bolsa 3).

Inmediatamente despois realizarase unha completa hixiene de mans, con auga e xabón, polo menos 40-60 segundos.

A bolsa 3 pechada adecuadamente depositarase exclusivamente no contedor verde.

Naqueles fogares nos que non haxa ningunha persoa que poida sair para depositar o lixo no contedor, deberá avisar ao Concello, para que se lle faga a recollida no seu domicilio, sempre cumprindo as medidas indicadas.

Servizos Sociais

AXUDA NO FOGAR:

 • Manterase a atención telefónica no telefono 982 57 40 00 ext. 2., que permitirá ás familias comunicar as incidencias que podan ocorrer: altas, baixas, suspensión, etc.
 • Os números de teléfono tamén están dispoñibles para se algunha persoa necesita cubrir necesidades básicas (facer a compra, ir a farmacia…).
 • As altas novas serán por cuestións de urxencia social.

Prevención

Síntomas

Vídeos Informativos