Sesión Plenaria Extraordinaria 25-08-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria 29-06-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (29-06-2020) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.2.- Solicitude plan concertado 2020 Xunta de Galicia.3.- Moción presentada pola SRA. Concelleira de Udival para a limpeza e arranxo camiño de...