Sesión Plenaria Extraordinaria 21-07-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria 29-06-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (29-06-2020) ás 20:00 horas. (Telemática) Orde do día: 1.- Aprobación da acta da Sesión Anterior.2.- Solicitude plan concertado 2020 Xunta de Galicia.3.- Moción presentada pola SRA. Concelleira de Udival para a limpeza e arranxo camiño de...
Sesión Plenaria Extraordinaria 21-07-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria 07-05-2020 (Telemática)

Sesión Plenaria Ordinaria (07-05-2020) ás 20:30 horas. (Telemática) Orde do día: 1- Aprobación da acta da sesión anterior. 2- Aprobación suplemento de crédito orzamento municipal. 3- Aprobación aumento especifico complemento específico nómina Manuel Novo Pérez. 4-...